Các kiến thức cơ bản về mạng


Phần 1 - Các thiết bị phần cứng mạng

Phần 2 - Router

Phần 3 - DNS Server

Phần 4 - Workstation và Server

Phần 5 - Domain Controller

Phần 6 - Windows Domain

Phần 7 - Giới thiệu về FSMO Role

Phần 8 - Tiếp tục về FSMO Role

Phần 9 - Thông tin về Active Directory

Phần 10 - Các tên phân biệt

Phần 11 - Active Directory và Computers Consol:

Phần 12 - Quản lý tài khoản người dùng

Phần 13 - Tạo các nhóm

Phần 14 - Các nhóm bảo mật

Phần 15 - Universal Groups & Group Nesting

Phần 16 - Kết nối mạng Hệ điều hành Windows.

Phần 17 - Mô hình OSI.

Phần 18 - Chia sẻ tài nguyên.

Phần 19 - Các điều khoản mục chia sẻ.

Phần 20 - Các điều khoản mục file.


Nguồn: Quản Trị Mạng