Download Yahoo Messenger 9.0.0.2160 Full Direct Links

Phiên bản mới nhất của trình nhắn tin trực tuyến phổ biến nhất Việt Nam:

US English: ymsgr900_2160_us.exe
Brazil: ymsgr900_2160_br.exe
Canada: ymsgr900_2160_ca.exe
France: ymsgr900_2160_fr.exe
Germany: ymsgr900_2160_de.exe
India (Hindi): ymsgr900_2160_hi.exe
India (English): ymsgr900_2160_in.exe
Malaysia: ymsgr900_2160_my.exe
Philippines: ymsgr900_2160_ph.exe
Singapore: ymsgr900_2160_sg.exe
Vietnam: ymsgr900_2160_vn.exe