Đổi tên hàng loạt file trong Total Commander

B1: Chọn những file cần thiết:

TC 1

B2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + M, hoặc vào Menu như hình sau:

TC 2

Một cửa sổ như sau:

TC 4

Trong đó:
- Mục 1 dùng để tùy chỉnh phần tên trong tên file.
- Mục 2 dùng để tùy chỉnh phần mở rộng của các file.
- Mục 3 dùng để tìm và thay thế một đoạn từ trong tên file (kể cả phần mở rộng file).
- Mục 4 thiết lập thông số cho yếu tố [C] Counter có trong mục 1 và 2.
- Mục 5 là tên gốc của file.
- Mục 6 là tên file và định dạng file sẽ được thay đổi.

B3: Đổi tên file.

Sau đây là một ví dụ:
TC 5

Trên đây mình đã thiết lập lại như sau.
- Tên file: “BNTK (dr-amater) Tai lieu Cisco VoIp [C]” => lưu ý là không thể dùng tiếng Việt có dấu trong này. Phần tử [C] là thành phần tự động đánh số thứ tự, ở đây mình đã thiết lập đánh số bắt đầu từ “3”, “nhảy cóc” là “3”, và Digits là “4”, Digit là khái niệm chỉ số phần tử trong một dãy số.
- Định dạng file: “bntk"

Click nút Start để bắt đầu đổi tên file. Undo để “giải thoát lúc lầm lỡ” ^_^