Chuyển đổi Bookmark giữa Chrome, Firefox, IE, Opera, Safari, Flock ...

Chương trình quản lý rất nhiều bookmark của các trình duyệt phổ biến Chrome, Firefox, IE, Opera, Safari, Flock, kể cả trình duyệt web của Linux Kubuntu là Konqueror cũng có trong danh sách luôn ^_^
Với chương trình này, chúng ta có thể chuyển đổi giữa các bookmark của các trình duyệt lẫn nhau, chọn Source là trình đang sử dụng, và Target là trình duyệt muốn được chuyển qua.

Lưu ý: tắt các trình duyệt tương ứng trước khi tiến hành.
http://i437.photobucket.com/albums/qq100/trungkien_album/BNTK%20Blog/Transmute.jpg

Link download:
http://www.gettransmute.com/download/Transmute153Portable.zip