5 chương trình Backup dành cho Mac OS

Đặc biệt, đây là những phần mềm miễn phí.

Mac OS X Leopard Logo by kknupp.


1. Bonkey:


5 Free Backup Programs for Mac OS


2. Time Machine:


5 Free Backup Programs for Mac OS


3. JaBack:


5 Free Backup Programs for Mac OS


4. SilverKeeper:


5 Free Backup Programs for Mac OS


5. Mathusalem:


5 Free Backup Programs for Mac OS