Cách cấu hình Windows 7 để kết nối với một iSCSI SAN

Giới thiệu

Bài viết này dựa trên giả thuyết bạn đã cài đặt và đang chạy iSCSI SAN. Bên cạnh đó, tôi cũng giả sử bạn (hay admin SAN của bạn) đã tạo một chia sẻ iSCSI trên SAN đó và volume iSCSI vẫn chưa được định dạng với bất kì hệ điều hành OS nào.

Do đó, bạn đã cài đặt và đang chạy Windows 7 nhưng bạn phải làm gì nếu muốn kết nối nó hoặc là đến free SAN IiSCSI hoặc là đến OpenFiler từ cấu trúc ở trên? Hay bạn còn muốn kết nối nó với một iSCSI SAN hiện tồn tại và admin quản lý của bạn đã tạo một LUN cho bạn.

Bây giờ chúng ta đã có những kiến thức nền, hãy cùng cấu hình Windows 7 để kết nối đến một iSCSI SAN
Cấu hình iSCSI SAN trong Windows 7
Để bắt đầu, bạn cần chạy iSCSI Initiator được cài đặt mặc định trong Windows 7. Bạn có thể truy cập đến nó theo một số cách khác nhau.
Một cách đó là truy cập nó thông qua Windows 7 Control Panel. Từ bên trong control panel, trên thanh điều hướng địa chỉ, click vào All Control Panel Items, sau đó là Administrative Tools như hình 1.
Từ đây, bạn cần chạy iSCSI Initiator (cũng ở hình 1).
Windows_7_iSCSI_SAN_1

Hình 1: Chạy iSCSI Initiator từ Windows 7 Control Panel / Administrative Tools

Cách thay thế khác để chạy iSCSI Initiator thông qua đường dẫn này là thực hiện nó bằng tên. Bạn chỉ cần chạy iscsicpl.exe. Như ở hình 2, bạn có thể làm điều này bằng cách đến Start và trong khoảng trống, điền iscsicpl.exe.
Windows_7_iSCSI_SAN_2
Hình 2: Chạy panel iSCSI Control từ dòng lệnh

Cả hai cách bạn đều đến cùng một đích. iSCSI Warning mà bạn thấy là trong hình 3 và là đích đến thực sự của chúng ta, iSCSI Initiator Properties mà bạn sẽ thấy ở hình 4.
Giả sử đây là lần đầu tiên bạn chạy ứng dụng liên quan đến iSCSI, bẹn nên nhìn cảnh báo ở hình 3. Nó nói rằng dịch vụ iSCSI chưa được khởi động và hỏi bạn có muốn khởi động nó không. Click Yes.
Windows_7_iSCSI_SAN_3
Hình 3: Khởi động iSCSI Initiator Service

Cuối cùng, chúng ta đã đến iSCSI Initiator Properties mà chúng ta muốn cấu hình, như hình 4.
Windows_7_iSCSI_SAN_4
Hình 4: Kết nối đến một server iSCSI sử dụng iSCSI Initator

Bây giờ điều cần làm là kết nối iSCSI khởi tạo đến iSCSI đích. Trong trường hợp của chúng ta, đích là máy ảo OpenFiler, đang chạy trong cấu trúc ảo vSphere của chúng ta.
Điền tên domain hay địa chỉ IP cho iSCSI đích của bạn. Trong trường hợp của chúng ta tên là wb-iscsi-san
Tiếp theo, trong hình năm 5, bạn sẽ được yêu cầu hỏi xem đích nào nhận ra mà bạn muốn kết nối đến. Trong trường hợp của chúng ta, chúng ta kết nối đến đích WB-iSCSI-WINDOWS (đã tạo ra chỉ để cho Windows Serves).
Windows_7_iSCSI_SAN_5
Hình 5: Kết nối đến iSCSI Target

Một khi đã chọn nó và click Connect, volume iSCSI SAN của bạn sẽ được add vào Windows nên bạn có thể click DONE.
Bạn sẽ thấy các kết nối mà bạn yêu cầu trong iSCSI Initiator (như hình 6)
Windows_7_iSCSI_SAN_6
Hình 6: Successfully Connected to Window iSCSI SAN

Bây giờ, để đảm bảo tính tin cậy của volume iSCSI, bạn nên đến tab Volumes and Devices và click Auto Configure. Nó sẽ làm volume iSCSI mới đáng tin cậy hơn.
Windows_7_iSCSI_SAN_7
Hình 7: Kết nối iSCSI Device đến server

Sau đó OK để đóng iSCSI Initiator Properties
Bây giờ đi vào Computer Management và click Disk Management.
Giả sử đây là lần đầu tiên bất kì iSCSI Initiator (Windows PC) nào bạn sẽ tìm thấy một đĩa mới. Bạn sẽ được yêu cầu phải khởi tạo một đĩa mới trước khi bạn có thể dùng nó, như hình 8.
Windows_7_iSCSI_SAN_8
Hình 8

Click OK để khởi tạo một đĩa mới tìm
Bây giờ chú ý là đĩa mới có trong Storage Manager (hiện ra là Disk 1 nhưng có thể có số khác ở hệ thống của bạn)
Trong hình 9 bên dưới, bạn sẽ thấy đãi bây giờ là Online nhưng nó Unallocated
Windows_7_iSCSI_SAN_9
Hình 9: New Unallocated Disk
Bây giờ bạn cần click vào đĩa không tương thích và click New Simple Volume, như bạn thấy ở hình 10 bên dưới
Windows_7_iSCSI_SAN_10
Hình 10: Tạo mới một volume đơn giản

Nó sẽ làm xuất hiện New Simple Volume Wizard, như hình 11.
Windows_7_iSCSI_SAN_11
Hình 11: Simple Volume Wizard

Trong Simple Volume Wizard bạn sẽ xác định có bao nhiêu khoảng trống sẽ được cung cấp cho volume đó và volume sẽ có drive letter nào
Trong hình 12, tôi dùng khoảng trống max của volume với tất những gì volume cung cấp, 204765 MB hay khoảng 200 GB
Windows_7_iSCSI_SAN_12
Hình 12: Specify Size cho Simple Volume

Bây giờ hãy gán một drive letter, như hình 13
Windows_7_iSCSI_SAN_13
Hình 13: Gán Drive Letter

Và định dạng nó là NTFS
Windows_7_iSCSI_SAN_14
Hình 14: Định dạng volume đơn giản mới tạo

Đến đây, bạn sẽ thấy một màn hình cuối cùng, yêu cầu bạn xác nhận sẽ làm gì tiếp theo. Nếu bạn đã cấu hình chính xác mọi thứ, click Finish.
Bạn sẽ thấy đĩa được định dạng và sau đó sẽ thấy một Healthy (Primary Partition) mới được định dạng với hệ thống tập tin NTFS (như hình 15)
Windows_7_iSCSI_SAN_15
Hình 15: New Volume Created

Bây giờ volume mới của bạn đã được tạo, hãy đến volume mới bên trong My Computer.
Windows_7_iSCSI_SAN_16
Hình 16: My Computer hiện volume mới

Vậy là chúng ta đã hoàn thành kết nối Windows 7 với một iSCSI SAN, đặc biệt hơn khi nó là OpenFiler SAN miễn phí. Do đó, với tất cả lợi ích mà một SAN cung cấp, Windows 7 (và tất cả những thiết bị Windows khác bây giờ đã có thể kết nối đến SAN), bạn sẽ thực hiện được nhiều việc hơn.
CT (Theo ITNews, Windowsnetworking)