Tạo và cấu hình máy ảo trong Hyper-V (3)

Khi lựa chọn tùy chọn Create a Virtual Hard Disk là bạn đã lựa chọn tạo một ổ ảo có thể mở rộng mới để kết nối tới máy ảo này. Bạn có thể lựa chọn lưu trữ ổ cứng máy ảo mới trong folder mặc định hiển thị trong hộp Location hoặc lựa chọn một folder khác. Trong hộp Size, hãy nhập dung lượng đĩa muốn sử dụng cho máy ảo. Vì loại ổ cứng ảo mới mặc định là có thể mở rộng nên file này chỉ chứa những những thông tin cơ bản cho tới khi một hệ điều hành đã được cài đặt. Hyper-V cấp phát vùng trống file cho ổ cứng máy ảo có thể lên đến mức tối đa đã được định nghĩa trước đó khi cần thiết.

Nếu đã tạo một ổ cứng ảo để kết nối tới máy ảo mới, bạn hãy lựa chọn lựa chọn tùy chọn Use An Existing Virtual Hard Disk (sử dụng một ổ cứng ảo hiện có). Sau đó click vào nút Browse duyệt tìm đến vị trí folder rồi lựa chọn file ổ cứng ảo để nhập vị trí cho hộp Location. Cách khác, bạn có thể nhập đường dẫn đầy đủ và tên file.

Nếu không muốn kết nối ổ cứng ảo tới máy ảo, hãy lựa chọn tùy chọn Attach A Virtual Hard Disk Later (đính kèm ổ cứng ảo sau). Khi đó bạn sẽ không thể khởi động máy ảo ngay dù đã tạo xong.

Khi click Next, bạn sẽ chuyển sang trang Installation Options xuất hiện như trong hình 9. Tại đây bạn có thể lựa chọn cài đặt hệ điều hành khách trên máy ảo mới hay không và phương pháp cài đặt hệ điều hành khách trên máy ảo mới.Hình 9: Trang Installation Options.

Nếu muốn tạo máy ảo mới mà không cài đặt hệ điều hành, hãy lựa chọn tùy chọn Install An Operating System Later (cài đặt một hệ điều hành sau).

Ví dụ này sẽ sử dụng một ISO Image của hệ điều hành Microsoft Windows Server 2008. Do đó chúng ta sẽ phải lựa chọn tùy chọn Install An Operating System From A Boot CD/DVD-ROM (cài đặt hệ điều hành từ một ổ CD/DVD-ROM khởi động), và hộp Image File (.iso) sẽ hiển thị vị trí của file ISO. Hoặc lựa chọn tùy chọn Physical CD/DVD Drive để kết nối các phương tiện vật lý tới máy ảo mới. Những phương tiện vật lý này sẽ hiển thị trong ổ CD/DVD-ROM ảo được tự động cấu hình trong máy ảo mới này.

Nếu cần cài đặt hệ điều hành khách từ một Floppy Disk Image, hãy lựa chọn tùy chọn Install an Operating System From a Boot Floppy Disk.

Còn nếu lựa chọn tùy chọn Install an Operating System From A Network-Based Installation Server, bạn phải đảm bảo rằng máy ảo đó cũng được kết nối một máy ảo cung cấp đường dẫn giao tiếp tới bản cài đặt máy chủ.

Sau đó click Next để chuyển sang trang Completing the New Virtual Machine Wizard như trong hình 10.


Hình 10: Trang hoàn thành của wizard tọa mơi máy ảo.

Tại trang này bạn có thể kiểm tra lại những tùy chọn đã lựa chọn trước đó và những thông tin đã nhập trước khi tạo máy ảo. Mặc định, máy ảo này sẽ không được khởi động sau khi Hyper-V khởi tạo. Tuy nhiên bạn có thể lựa chọn tùy chọn StartThe Virtual Machine After It Is Created (khởi chạy máy ảo sau khi được tạo) nếu muốn khởi chạy máy ảo ngay sau khi tạo thành công.

Khi click Finish, Hyper-V sẽ bắt đầu tiến trình tạo mới máy ảo. Khi tiến trình tạo hoàn thành, bạn đã có thể quay trở lại Hyper-V Manager và thay đổi cấu hình trước khởi chạy máy ảo và bắt đầu cài đặt hệ điều hành.

Kết luận

Trong Hyper-V bạn có thể sử dụng New Virtual Machine Wizard để dễ dàng tạo một máy ảo mới. Tuy nhiên bạn phải đảm bảo rằng đã cài đặt chính xác cho máy ảo mới, đặc biệt là những cài đặt liên quan tới máy ảo, cấp phát tài nguyên và định vị file lưu trữ.
Xian (Theo VirtualizationAdmin)