Tạo phân vùng ảo của thư mục với Visual Subst

Download tại đây:

BNTK Visual Subst 1

Chọn 1 để gán ký tự chữ cái cho phân vùng ảo, ví dụ F, M, N … 
Chọn 2 tới đường dẫn thư mục cần tạo phân vùng 
Chọn 3 để bắt đầu tạo:

BNTK Visual Subst 2

Các bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại trang chủ của hãng.

(theo askvg,QTM)