Thay đổi thuộc tính file php.ini cho từng website trong Apache

phppp_01Đối với 1 hệ thống máy chủ hỗ trợ PHP mà có nhiều website hoạt động trên đó, thì việc điều chỉnh thông số kỹ thuật của file cấu hình php.ini đôi khi trở nên rắc rối. Thông thường sử dụng cú pháp ini_set() hoặc .htaccess để can thiệp.

Giả sử, có 1 website với thư mục lưu trữ gốc là /var/www/html/example/, với domain www.example.com. Để kiểm tra, trước tiên tạo file /var/www/html/example/phpinfo.php:

<?php
phpinfo();
?>

Đăng nhập vào địa chỉ http://example.com/phpinfo.php, sẽ hiển thị đầy đủ các mục thiết lập của php 
Copy file php.ini từ /etc/php.ini đến thư mục /var/www/html/example

[root]# cp /etc/php.ini /var/www/html/example # dành cho fedora
[user_name]$ sudo cp /etc/php5/apache2/php.ini /var/www/example # đối với Debian và Ubuntu

Bước tiếp theo, bạn cần thay đổi 1 số chi tiết để Apache có thể hiểu và tìm đúng file php cho website này. Thay đổi nội dung theo mẫu sau:

<VirtualHost 10.24.11.2:80>
ServerName example.com
ServerAlias www.example.com
PHPINIDir /var/www/html/example
</VirtualHost>

Sau đó, PHPINIDir sẽ là thư mục lưu trữ file php.ini 
Khởi động lại Apache:

[root]# service httpd restart # dành cho hệ thống Fedora/Redhat/CenOS
[user_name]$ sudo apache2 restart # dành cho hệ thống Debian/Ubuntu

Chúc các bạn thành công!

T.Anh (theo Linuxers)